KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544


 

 

 

POJASNILO KRAJANOM KS POHORSKI ODRED SLOVENSKA BISTRICA

Svet KS Pohorski odred Slov. Bistrica se v zadnjem obdobju vse bolj srečuje s pripombami oz. zahtevami po podaji soglasij za posek dreves v urbanem okolju, to je predvsem med stanovalci več stanovanjskih zgradb – blokov, na območju krajevne skupnosti.

Najprej naj pojasnimo, da člani Sveta KS vsako takšno pobudo skrbno preučimo in si po potrebi navedeno problematiko na samem kraju tudi ogledamo. Vendar pa se ugotavlja, da posamezniki zaradi takšnih in drugačnih vzrokov želijo posek dreves, pri tem pa navajajo nerazumne izgovore, za katere pa člani Sveta KS ne bomo podajali soglasij.

Pri obravnavi tovrstne problematike se ugotavlja, da lahko prihaja do stihijskega podiranja dreves, kot tudi nestrokovnih arborističnih posegov na drevesih v urbanem prostoru. Slednje po 'naročilu' stanovalcev izvajajo izvajalci, ki želijo ustreči stanovalcem. Pri tem pa se ugotavlja, da lahko izvajalci s svojim posegom v posamezno drevesno vrsto na nestrokoven način uničijo drevesa, hkrati pa s takšnim ravnanjem doprinesejo k hitrejšemu odmiranju in propadanju dreves.

Neposredno izvajanje Zakona o ohranjanju narave na lokalni ravni, podzakonske in druge predpise s tega področja uresničuje, izvršuje in nadzira Oddelek za okolje in prostor skupaj z občinskimi in inšpekcijskimi službami, ki poda tudi potrebno soglasje in ne Svet KS, kateri poda samo mnenje, ki pa pri samem odločanju organa ni obvezujoče.

Glede odstranitve dreves na območjih strnjenih naselij naj omenimo tudi Zakon o ohranjanju narave (ZON- UPB2; Uradni list RS št. 96/04), konkretneje 36. člen, citiram:

'' Na območjih strnjene poselitve se biotska raznovrstnost ohranja tako, da se:
- omogoča povezanost habitatov na območjih strnjene poselitve z naravo zunaj teh območij,
če je to tehnično izvedljivo in ne zahteva nesorazmerno velikih stroškov,
- ohranjajo zelene površine, drevesa, skupine dreves, stoječe in tekoče vode in drugi življenjski prostori,
- ob gradnji objektov in naprav uporabljajo takšne tehnične rešitve, ki niso past ali ovira za živali oz. se po gradnji, če se kot take izkažejo, z dodatnimi ukrepi odpravljajo.''

Z zapisanim ne želimo nikogar kritizirati, želimo le opozoriti na odgovorno ravnanje na tem področju, na eni strani odgovornih – zaposlenih na Občini Slovenska Bistrica in njenih izvajalcev, po drugi strani pa krajane, da smo vsi skupaj odgovorni za izvajanje aktivnosti, ki bodo pripomogle k boljši kvaliteti bivanja v samem urbanem okolju, pri čem bomo vztrajali tudi člani Sveta KS Pohorski odred.

Istočasno vas ponovno obveščamo, da smo ves čas dosegljivi na spletni strani: www.ks-pohorski-odred.si, e- pošti: info@ks-pohorski-odred.si in na mobilni št. 041-462- 544.

Vsem krajanom KS Pohorski odred in vsem občanom Občine Slov. Bistrica pa želimo ob prihajajočih prvomajskih praznikih vse dobro!

Predsednik sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr.del.

 

 

nazaj