KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544


 

 

 

»NEZAKONIT POSEK DREVES«

KO POSAMEZNIKI MENIJO, DA LAHKO POČNEJO VSE, NEOZIRAJE SE NA VELJAVNO ZAKONODAJO IN SOKRAJANE

Predstavniki Sveta KS Pohorski odred smo bili nemalo presenečeni in začudeni, ko smo bili dne 8.11.2011 s strani krajanov obveščeni, da je v času od 5.11.2012 do vključno 8.11.2012 v neposredni bližini okoli večstanovanjske zgradbe na naslovu Tomšičeva 26-28 v Slovenski Bistrici prišlo do nestrokovnega poseka šestih dreves različnih drevesnih vrst.

Po ogledu na kraju samem, ter po preveritvi na Oddelku za okolje in prostor pri občini Slovenska Bistrica, smo ugotovili, da je do poseka dreves prišlo brez soglasja oziroma dovoljenja pristojnega organa na zemljišču, ki je v lasti občine. To pomeni, da je v danem primeru prišlo do nezakonitega ravnanja posameznikov, ki so s svojim ravnanjem nezakonito posegli v naravno oziroma bivalno okolje.

Neodgovorno in nezakonito ravnanje posameznikov nas preseneča toliko bolj, ker smo krajane s pojasnilom o tovrstni problematiki obvestili že v mesecu aprilu tega leta, kjer jim je tudi bilo pojasnjeno, da neposredno izvajanje Zakona o ohranjanju narave (ZON- UPB2; Uradni list RS št. 96/04), na lokalni ravni, podzakonske in druge predpise s tega področja uresničuje, izvršuje in nadzira Oddelek za okolje in prostor skupaj z občinskimi in inšpekcijskimi službami, ki poda tudi potrebno soglasje in ne Svet KS, kateri poda samo mnenje, ki pa pri samem odločanju organa ni obvezujoče.

Na podlagi ugotovitev, to je nezakonitega posega v naravno in bivalno okolje – nezakonitega poseka šestih dreves, je Svet KS Pohorski odred dne 8.11.2012 pisno obvestil Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane, da ustrezno v skladu s svojimi pooblastili nemudoma ukrepa, saj to od nas nenazadnje pričakujejo tudi občani, ki takšno ravnanje posameznikov z ogorčenjem obsojajo.

Ponovno opozarjamo na Zakon o ohranjanju narave (ZON- UPB2; Uradni list RS št. 96/04), konkretneje 36. člen, citiram:

''Na območjih strnjene poselitve se biotska raznovrstnost ohranja tako, da se:

- omogoča povezanost habitatov na območjih strnjene poselitve z naravo zunaj teh območij, če je to tehnično izvedljivo in ne zahteva nesorazmerno velikih stroškov,

- ohranjajo zelene površine, drevesa, skupine dreves, stoječe in tekoče vode in drugi življenjski prostori,

- ob gradnji objektov in naprav uporabljajo takšne tehnične rešitve, ki niso past ali ovira za živali oz. se po gradnji, če se kot take izkažejo, z dodatnimi ukrepi odpravljajo.''

V Svetu KS Pohorski odred si bomo skupaj z lokalno skupnostjo tudi v bodoče prizadevali po svojih najboljših močeh, da bomo prebivalcem zagotavljali že doseženo kvaliteto bivanja, katero si na različne načine želimo tudi izboljšati npr. z urejanjem in ohranjanjem zelenih površin, vzdrževanjem različnih drevesnih vrst, grmičevja in podobno. Ne moremo in ne smemo pa dovoliti, skupaj z vami, da pa bodo posamezniki z neodgovornim ravnanjem rušili to ravnovesje med nami in naravo.

Na vse zapisano, Svet KS Pohorski odred, tudi v imenu krajanov, ki neodgovorno in nezakonito ravnanje posameznikov obsojajo, poziva, da so takšna ravnanja posameznikov prepovedana, nezakonita in da bodo morali za svoja ravnanja tako kazensko kot tudi odškodninsko odgovarjati.

Predsednik sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr.del.

 

 

nazaj