KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica

e-naslov:
info@ks-pohorski-odred.si


Predsednik KS:

041 462 544

 


 

 

 

OBVESTILO 🔔🔔🔔

Spoštovani, na spletni strani Občine najdete vse ukrepe, ki jih je Vlada na seji 28.3.2021 sprejela za zajezitev epidemije covid-19. Večina ukrepov bo veljala od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021.

Povzemamo, da je dovoljena tudi športno gibalna dejavnost na prostem, v regiji prebivališča, če so udeleženci posamezniki, ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva. Pri tem mora biti zagotovljena ustrezna razdalja.👍👍👍

Prosimo, da navodila vsi skupaj spoštujemo!
Ostanite zdravi in pazite nase!

Za KS Ludvik Repolusk

 

Urbani vrtovi v Slovenski Bistrici – video prispevek Studia Bistrica: https://youtu.be/aS93GyUFfMo

Spoštovani krajani in krajanke, občani in občanke, v nadaljevanju vam posredujemo prispevek o Urbanih vrtovih v mestu Slovenska Bistrica, ki ga je pripravil Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica.

Namen je seznaniti občane in občanke o odločitvi Občinske uprave in potrditvi članov in članic Občinskega sveta Slovenska Bistrica, o izgradnji že dolgo pričakovanih urbanih - urejenih vrtov v mestu Slovenska Bistrica.

Za KS Ludvik Repolusk

 

DOGRAJENA PEŠ POT

Izvajalec del Komunala d.o.o. je dne 31. 3. 2021 uspešno zaključil izgradnjo prepotrebne peš poti - pločnika med Partizansko ulico in Ulico Pohorskega odreda ob Tomšičevi ulici v Slovenski Bistrici. S tem smo v KS poskrbeli tudi za večjo varnost uporabnikov v našem okolju.

Za KS Ludvik Repolusk

OBVESTILO OBISKOVALCEM IN PRODAJALCEM NA TRADICIONALNI PRIREDITVI "CVETNI PETEK" 2021! 🔔🔔🔔

Spoštovani, obveščamo vas, da zaradi negotovih epidemioloških razmer in priporočil NIJZ z dne 5.3.2021 , tradicionalna prireditev "CVETNI PETEK 2021", predvidena za dne 26.3.2021, odpade.

Hvala za razumevanje.

Pazite nase in ostanite zdravi!

Za KS Ludvik Repolusk

 

OBVESTILO - OPOZORILO 🔔🔔🔔
(preneseno iz občinske spletne strani)

Obveščamo vas, da s 3. 3. 2021 do nadaljnjega ponovno odpiramo otroška igrišča.

Vse uporabnike prosimo, da še naprej upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Še posebej upoštevajte pravilo fizičnega distanciranja pri srečevanju z drugimi.

Svet KS pa dodaja, da ste starši in skrbniki odgovorni za varnost pri uporabi igral naših najmlajših.

Za KS Ludvik Repolusk

 

OBVESTILO
Do konca leta je treba urediti MKČN (povzeto po Bistričanu)

Do konca leta morajo gospodinjstva s področij, kjer ni javne kanalizacije in nimajo urejenega odvajanja odpadne vode v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, odvajanje urediti z malimi čistilnimi napravami.

Na slovenskobistriškem področju je takih gospodinjstev 3.000, doslej pa jih je malo čistilno napravo uredilo le 400.

Ureditev odvajanja odpadnih vod v občini Slovenska Bistrica: V občini Slovenska Bistrica je javna kanalizacija predvidena oziroma je zgrajena v vseh strnjenih naseljih, v mestu Slovenska Bistrica, na Pragerskem, Spodnji Polskavi in Pokošah, tik pred začetkom je izgradnja na Zg. Polskavi. "Na vseh teh področjih uporabniki ne potrebujejo malih čistilnih naprav, ker so, ali pa bodo v kratkem, priključeni na javno kanalizacijo. Kanalizacija je predvidena tudi v nekaterih manjših naseljih, ki se nahajajo v aglomeracijah kot npr. Leskovec, Stari Log, Bukovec in Šmartno na Pohorju in tudi na teh področjih uporabnikom ni treba urediti malih čistilnih naprav.

V aglomeracijah Črešnjevec, Laporje, Vrhloga, Gladomes, Visole, Kostanjevec in Veliko Tinje bo odločitev glede izgradnje javne kanalizacije oziroma opremljenosti z MKČN do 50 PE podana po izvedbi ekonomske analize, ki jo pripravlja Občina Slovenska Bistrica. Povsod drugod pa je treba do konca leta urediti odvajanje odpadnih vod z malimi čistilnimi napravami," pojasnjuje Jerneja Zorko z bistriške Komunale in dodaja: »Če ima uporabnik pretočno greznico, ki ustreza zakonodajnim predpisom oziroma je zgrajena v skladu s projektno dokumentacijo, lahko to greznico obdrži do prve rekonstrukcije objekta. Ali mora posamezni objekt imeti malo čistilno napravo, se lahko občani prepričajo na Atlasu okolja, ali pa na Komunali Slovenska Bistrica, kjer bomo te podatke preverili.«

Komunala Slovenska Bistrica ugotavlja, da je na območju, ki jih urejajo, torej na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica, Makole in Rače-Fram, potrebno vgraditi okoli 3.000 malih komunalnih čistilnih naprav. Trenutno pa jih je na tem območju vgrajenih le 400. Nekaj je celo takih, ki sploh nimajo urejenega odvajanja odpadnih vod, ki jih odvajajo neposredno v okolje.

O postopku vgradnje MKČN:
Pred vgradnjo male komunalne čistilne naprave je treba pridobiti soglasje izvajalca javne službe, torej Komunale Slovenska Bistrica. Najprej je treba podati vlogo za izdajo mnenja, v katerem bo Komunala pojasnila, kakšno čistilno napravo potrebuje, določili bodo lokacijo postavitve, če je objekt na vodovarstvenem ali erozijskem območju je potrebno pridobiti tudi soglasje direkcije za vodo.

Strošek za malo čistilno napravo:
Strošek za malo komunalno čistilno napravo je od 3.000 do 3.500 €, občina Slovenska Bistrica pa izgradnjo sofinancira. Razpis za subvencije bo objavljen v 14 dneh in po zagotovilih direktorja občinske uprave Branka Žnidarja bo letos za to na razpolago 30.000 €: »Posamezna čistilna naprava lahko dobi do 800 € subvencij, možno pa je tudi, da malo čistilno napravo postavi več gospodinjstev skupaj, v tem primeru pa posamezno gospodinjstvo dobi 600 € subvencije.«

Znižanje okoljske dajatve:
Vsakemu uporabniku male čistilne naprave se zniža tudi okoljska dajatev, in sicer iz 0,52 € na 0,05 m3. Komunala Slovenska Bistrica preverja tudi učinkovitost delovanja MKČN. Vlogo lahko občani najdejo na spletni strani ali na sedežu podjetja. Po pregledu delovanja in prejemu pozitivne ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave se uporabnikom pri plačilu okoljske dajatve upošteva 90 % učinek čiščenja odpadne vode. S tem se za toliko tudi zniža plačilo okoljske dajatve.

Za kršitelje so predvidene kazni:
Odlaganje blata iz MKČN in greznic na kmetijske in druge površine in izpuščanje v javno kanalizacijo je prepovedano in so za to predpisane kazni. Blato iz MKČN in greznic je treba tehnološko obdelati na komunalni čistilni napravi.

 

ZAHVALA VODSTVU IN ZAPOSLENIM ZA HITRO ODZIVNOST IN SANIRANJE HUDORNIKA IN PEŠ POTI

Zahvaljujemo se vodstvu in zaposlenim v Komunali d.o.o Slovenska Bistrica za hitro odzivnost in uspešno saniranje pešpoti in struge hudournika med Kajuhovo ulico in Tomšičevo ulico.

Poskrbeli ste za varnost uporabnikov pešpoti in tudi varnost nepremičnega premoženja v neposredni bližini Doma starejših in prebivalcev večstanovanjskih zgradb (poplavljanja površin in ogrožanja premoženja).

Za KS Ludvik Repolusk

 

OPOZORILO!

Spoštovani starši in skrbniki!

V križišču Tomšičeve ulice in izgradnje prvega dela zahodne obvoznice se izvaja s strani izvajalca gradbenih del deponija hlodovine.

Pozivamo vas, da poskrbite, da se otroci zaradi lastne varnosti ne zadržujejo v neposredni bližini deponije, prav tako pa naj ne plezajo po sami hlodovini, da ne bo prišlo do neželenih posledic.

Za KS Ludvik Repolusk

 

OBVESTILO UPORABNIKOM VRTIČKOV MED ZD SLOV. BISTRICA IN ŠPORTNO DVORANO

Zaradi različnih razlag glede vrtičkov, smo na Občino posredovali vprašanje z naslednjo vsebino:" Krajane, kateri uporabljajo zemljišče (vrtičkarji) med ZD in športno dvorano, je potrebno obvestiti, ali se bodo v prihodnjem letu gradila zelena parkirišča ali ne, saj je bilo obljubljeno, da bo obvestilo posredovano v zadnji številki Informatorja, a je žal zopet izpadlo".

Odgovor:" V predlogu proračuna Občine Slovenska Bistrica – II. obravnava je tudi posebna postavka ureditev Zelenega parkirišča. Sedaj se vodijo aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacijo za gradnjo le-tega.

Glede na predvideno dinamiko sam pričetek gradnje ne bo možen pred septembrom 2021, tako, da je do takrat okvirno možno uporabljat obstoječe vrtičke. Ko bo dinamika izgradnje točno opredeljena, bomo pravočasno o tem preko Informatorja in spletne strani Občine obvestili občane.

Sočasno se pripravlja projekt ureditve Urbanih vrtov v mestu Slovenska Bistrica, ki bo namenjen urejeni in organizirani uporabi vrtičkov.

Projekt se bo prijavil na razpis LAS, realna izvedba projekta je 2021 – 2022, odvisno od poteka aktivnosti na omenjenem razpisu.

S spoštovanjem, Branko ŽNIDAR, direktor občinske uprave"

Za KS Ludvik Repolusk

 

OBVESTILO!

Spoštovane krajanke in krajani KS Pohorski odred.

Od začetka del druge faze zahodne obvoznice v Svetu KS vsakodnevno prejemamo obvestila o bojazni poškodb samih voznih površin, ki bodo nastale na dovoznih ulicah do samega gradbišča.

V tej zvezi vas vse obveščamo, da smo na občino dne 25.1.2021 naslovili vprašanje z naslednjo vsebino:

"V tej zvezi vas sprašujem, ali so bile ulice - ceste , ki omogočajo dovoz na samo gradbišče pred pričetkom del, skupaj z odgovornimi osebami, ki gradnjo izvajajo, pregledane, fotografirane oz. na drug primeren način tudi slikovno zavarovane, saj obstaja utemeljeno pričakovanje, da se bodo vozne površine še dodatno močno poškodovale.
Prosimo za konkreten odgovor, ki ga bomo posredovali samim krajanom in zagotovilo, da se bodo ceste in ostala infrastruktura po končani izgradnji obvoznice v celoti sanirale."

Ko bomo prejeli odgovor, vas bomo nemudoma obvestili.

Za KS Ludvik Repolusk

 

 

 

Ogled starejših prispevkov - arhiv prispevkov

 

 

NOVICE

Arhiv novic